අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය හා කොන්ග්රසය 2018

අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය හා කොන්ග්රසය 2018

අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය සහ කොන්ග්රස් 2018 - ටෙක්නා හයිබර්ටරි වාණිජ මණ්ඩලය සංදර්ශකය විවෘතව ඇත! කරුණාකර එන්න, අලුත්ම බලන්න බලන්න හයිබර්ටරි වාණිජ මණ්ඩලය තාක්ෂණ. ටෙක්නා ඇත හයිබ්රිඩ් 4000 ප්රදර්ශන කුටිය තුළ ප්රදර්ශනය කිරීම මෙන්න!

අරාබියානු සෞඛ්යය MENA කලාපයේ සෞඛ්ය හා වෘත්තීය වෘත්තිකයන්ගේ විශාලතම රැස්වීමයි. මෙම 2018 සංස්කරනය 4,200 + ප්රදර්ශනය කරන සමාගම් හා 103,000 සහභාගී වන රටවල් වලට වඩා වැඩි පිළිගැනීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ප්රදර්ශනයට සමගාමීව 19 ව්යාපාර, නායකත්වය සහ අඛණ්ඩ වෛද්ය අධ්යාපන (CME) සම්මන්ත්රණ ඉතාමත්ම නවීන ක්රමවේදයන්, ශිල්පීය ක්රම සහ නිපුණතාවන් පිළිබඳ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම් හා අවබෝධය ලබා දෙනු ඇත.

අරාබි සෞඛ්යය 2018 වෙතින් සිදුවනු ඇත 29 ජනවාරි - 01 පෙබරවාරි 2018. ප්රදර්ශනය පෙර ලියාපදිංචි වූවා නම් මෙම ප්රදර්ශනය නොමිලේ!

අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය හා කොන්ග්රසය 2018
අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය හා කොන්ග්රසය 2018

ඔබගේ පරිපූර්ණ වේත්රයා තෝරා ගැනීමට උපකාර අවශ්යද?

ප්රශ්නය?
ඔබට මෙය අවශ්යයි
නිදහස් මාර්ගෝපදේශකය!
දැන්ම ගන්න! සීමිත සංඛ්යාවක් ඇත.
දැන් 105 විවිධ භාෂාවන් පරිවර්තනය කර ඇත
රෝගීන් සහ සායන සඳහා.